BIP Strona główna Biuletyn Informacji publicznej www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
INFORMACJE OGÓLNE
ORGANY SPÓŁKI
MENU UŻYTKOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
WYWÓZ ODPADÓW
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
Strona główna
Redaktorzy bip'u
Rejestr zmian
Mapa serwisu
www.bip.gov.pl
Administracja e-bip
naglowek
Regulamin organizacyjny


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Przedsiębiorstwa Komunalnego
Spółka z o.o. w Raciborzu
ul. Adamczyka 10ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne§ 11. Regulamin organizacyjny (zwany dalej regulaminem) określa organizację i statutowe zadania Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Raciborzu.
2. Postanowienia regulaminu odnoszą się do wszystkich komórek organizacyjnych i Oddziałów Przedsiębiorstwa.

§ 2I. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :1. Zarządzie , należy przez to rozumieć Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Raciborzu.
2. Głównym Księgowym, należy przez to rozumieć Głównego Księgowego PK Sp. z o.o.
3. Kierowniku, należy przez to rozumieć kierownika oddziału względnie komórki organizacyjnej PK Sp. z o.o.
4. Przedsiębiorstwie, należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Raciborzu.
5. Oddziale, należy przez to rozumieć Oddział PK Sp. z o.o.
6. Dziale, sekcji, należy przez to rozumieć Dział, Sekcję względnie inne samodzielne stanowisko w PK Sp. z o.o.
ROZDZIAŁ II

Postanowienia ogólne§ 3Spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne jest jednoosobową spółką z ograniczoną osobowością skarbu Gminy Racibórz z siedziba w Raciborzu , ul. Adamczyka 10.

Organem założycielskim jest Gmina – Miasta Racibórz, która w drodze aktu założycielskiego podpisała umowę o utworzeniu przedsiębiorstwa. Formą organizacyjno – prawną jest spółka z o.o.

§ 4Zarząd Przedsiębiorstwa jest podporządkowany bezpośrednio Radzie Nadzorczej.

§ 5Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Raciborzu działa na podstawie :

1. Kodeksu Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ) Ustawy z Dnia 15-09-2000r.
2. Ustawy z dnia 29-09-1994r.- o Rachunkowości z późniejszymi zmianami.
3. Aktu założycielskiego zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy rejestrowy pod nr RHB 11 487, aktualnie zarejestrowany w KRS pod nr KRS 0000125096.

§ 6Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa opiera się na zasadzie wspólnej odpowiedzialności Zarządu, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.§ 7Dla wykonania zadań Przedsiębiorstwa tworzy się oddziały, działy i samodzielne stanowiska, wykonujące czynności zgodnie z zakresem działania, ujętym w rozdziale V i VI Regulaminu, a także zadania powierzone odrębnymi poleceniami Zarządu lub wynikające z innych przepisów.

§ 81. W organizacji Przedsiębiorstwa wydziela się komórki organizacyjne funkcjonalne i usługowe.
2. Komórki funkcjonalne nie biorą bezpośrednio udziału w procesie świadczenia usług, lecz opracowują zagadnienia związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa.

§ 91. Komórki funkcjonalne służą działalności całego Przedsiębiorstwa wykonując czynności planowania, organizacyjne, kontrolne i inne wynikające z zadań zakładu i przepisów prawa.
2. Komórki funkcjonalne upoważnione są do przeprowadzenia kontroli prawidłowego wykonywania zadań i ich zakresu działania w poszczególnych komórkach usługowych Przedsiębiorstwa.
3. Kontrolę z ramienia komórek funkcjonalnych przeprowadza kierownik lub uprawnieni przez nich pracownicy, do których zakresu działania dane zagadnienia należą.
4. Wnioski wynikające z kontroli wraz z projektami usprawnień i zaleceń dotyczących zakresu działania – komórki funkcjonalne przedstawiają Zarządowi w celu podjęcia odpowiednich decyzji.

§ 101. W ramach Przedsiębiorstwa działają następujące komórki :

a) usługowe

- Oddział Higieny Komunalnej i Transportu ZHT
- Warsztaty Mechaniczne ZM
- Oddział Zieleni Miejskiej ZZ
- Oddział Przewozów Pasażerskich ZK
- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ZS

b) funkcjonalne

- Dział Finansowo – Księgowy ZFK
- Sekcja Zaopatrzeniowo – Magazynowa ZFZ
- Dział Spraw Pracowniczych ZP

c) samodzielne stanowiska
- specjalista ds. bhp ZB
- inspektor techniczny ZT
- specjalista ds. wojskowo - obronnych ZW
- inspektor ds. ISO i marketingu ZIM
- specjalista ds. przewozów ZR

§ 11Na wszystkich szczeblach organizacyjnych Przedsiębiorstwa obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności, uprawnień i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.§ 12Uszeregowanie i podporządkowanie komórek – jednostek organizacyjnych przedstawia ramowy schemat organizacyjny, stanowiący integralną część regulaminu.


ROZDZIAŁ III

System zarządzania
§ 131. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki działającym w zakresie kompetencji, przewidzianych aktem założycielskim Spółki oraz kodeksem Spółek Handlowych i regulaminem Zarządu.
2. Zarząd zarządza Przedsiębiorstwem poprzez rozstrzygnięcia podejmowane osobiście, poprzez imiennie upoważnionych pracowników, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych (równorzędnych) wchodzących w skład Przedsiębiorstwa zgodnie z zakresem czynności.
3. Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą.

§ 14Główny Księgowy kieruje pracami działu księgowości finansowej, materiałowej i kosztów. Odpowiada za całość polityki finansowej Przedsiębiorstwa.

§ 151. Na czele wyodrębnionych komórek stoją kierownicy, którzy działają przy pomocy podporządkowanych im oddziałów, działów, sekcji. Kierownicy kierują działalnością komórek w ramach czynności określonych niniejszym Regulaminem i są odpowiedzialni za ich pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Pracownicy na stanowiskach samodzielnych podlegają bezpośrednio Zarządowi Przedsiębiorstwa. Samodzielnie wykonują powierzone im, wyodrębnione zadania.

§ 161. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedsiębiorstwie pozostają w bezpośredniej zależności służbowej od swojego zwierzchnika.
2. Zwierzchnikami na poszczególnych szczeblach są : brygadziści, mistrzowie, kierownicy komórek organizacyjnych, główny księgowy , wiceprezes, prezes.
3. Zależność służbowa obowiązuje wszystkich pracowników. Pominięcie drogi służbowej może nastąpić wyjątkowo i tylko w pilnych i uzasadnionych przypadkach.§ 171. Korespondencję wychodzącą z Przedsiębiorstwa podpisuje Zarząd lub osoba działająca z upoważnienia Zarządu.
2. Zarządzenia wewnętrzne i Polecenia służbowe oraz inne dokumenty normatywne podpisuje Zarząd.
3. Polecenie Głównego Księgowego dotyczące prawidłowego i terminowego udokumentowania operacji i dostarczenia żądanych dokumentów i informacji mają moc obowiązującą dla wszystkich pracowników.
4. Dokumenty, na podstawie których Przedsiębiorstwo zaciąga zobowiązania lub przyjmuje zobowiązania winny być podpisywane – przez Zarząd lub jednego członka zarządu i prokurenta.ROZDZIAŁ IV

Zakres czynności i odpowiedzialności§ 18ZARZĄD

1. Jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników i sprawuje ogólne kierownictwo oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi w całokształcie spraw związanych z działalnością jednostki, reprezentując Przedsiębiorstwo na zewnątrz,
2. organizuje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych poprzez ustalenie dokładnego podziału czynności i szczegółowego trybu obiegu dokumentów i korespondencji,
3. podejmuje i wykonuje polecenia władz zwierzchnich w zakresie objętym działalnością jednostki,
4. przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski oraz czuwa nad ich właściwym załatwieniem,
5. nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w podległej jednostce,
6. organizuje prawidłowa kontrolę wewnętrzną oraz prawidłowe zabezpieczenie jednostki w celu zapobieżenia powstawaniu nadużyć, kradzieży i strat oraz wypadków przy pracy i pożarów,
7. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących PK Sp. z o.o. i jego pracowników droga zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych,
8. zwołuje i prowadzi okresowe narady oraz zleca opracowanie analiz i sprawozdań,
9. sprawuje nadzór nad sprawami związanymi z obronnością kraju i obroną cywilną,
10. ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw wchodzących w zakres kierowanej jednostki.
11.

Ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie oraz ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 zgodnie z normą PN-EN ISO 14001, a w szczególnosci wyznaczanie nowych kierunków ochrony środowiska, aspektów, realnych celów i zadań oraz zabezpieczanie środków finansowych
Zarządowi bezpośrednio podlegają :

- Główny Księgowy
- Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
- Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej i Transportu
- Kierownik Warsztatów Mechanicznych
- Kierownik Oddziału Zieleni Miejskiej
- Kierownik Oddziału Przewozów Pasażerskich
- Specjalista ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
- Specjalista ds. bhp
- Specjalista ds. wojskowych i obrony cywilnej
- Inspektor techniczny
- Specjalista ds. ISO i marketingu
- Specjalista ds. przewozów

§ 19Główny Księgowy

1. Kieruje, nadzoruje, kontroluje i odpowiada za całokształt prac podległego pionu.
2. Czuwa nad opracowaniem planów finansowych Przedsiębiorstwa oraz kontrolą ich wykonania.
3. Czuwa nad zorganizowaniem prac księgowości, kalkulacji i sprawozdawczości finansowej w sposób zapewniający pełną ochronę mienia i kontrole wykonania zadań oraz prawidłowy rozrachunek gospodarczy.
4. Kontroluje działalność komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania dokumentacji księgowej, sprawozdań i obiegu dokumentów niezbędnych dla rachunkowości Przedsiębiorstwa.
5. Informuje Zarząd o stanie prac podległego mu odcinka pracy i innych finansowych zdarzeniach jednostki.
6. Ponosi odpowiedzialność za całokształt zagadnień wchodzących w zakres działalności głównego księgowego, a wynikających z obowiązujących w tej mierze przepisów prawnych.


ROZDZIAŁ V


Zadania podstawowe (statutowe) Przedsiębiorstwa w zakresie:§ 20I. Kierownika higieny komunalnej i transportu.

1. Prowadzenie regularnego wywozu nieczystości stałych i płynnych.
2. Utrzymanie czystości ulic, placów, oraz innych terenów komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych.
3. Zwalczanie ujemnych skutków zimy , w tym należyte przygotowanie sprzętu i materiałów do Akcji Zimowej.
4. Zawieranie umów na prace i usługi w zakresie higieny komunalnej.
5. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odzysk surowców wtórnych, recykling oraz złomowanie zużytych samochodów oraz sprzedaż części z odzysku.
6. Współuczestniczenie w organizacji akcji typu „Sprzątanie Świata” itp.
7. Prowadzenie usług transportowo – sprzętowych.


§ 21II. Kierownika zieleni miejskiej.

1. Przeprowadzanie bieżącej pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni niskiej i wysokiej /koszenie trawy, pielęgnacja drzew, krzewów, nasadzenia/ zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami.
2. Budowa i remont małej architektury / murki, fontanny, piaskownice itp. /.
3. Utrzymanie obiektów infrastruktury / cmentarze wojenne, pomniki /.


§ 22III. Kierownika warsztatów mechanicznych.

1. Remonty bieżące i kapitalne sprzętu i pojazdów samochodowych eksploatowanych w Przedsiębiorstwie oraz zlecanych usług.
2. Ustalenie normatywów zapasów części zamiennych do remontów oraz gospodarka tymi częściami i materiałami.
3. Kontrola jakości remontów i przeprowadzania prób ruchowych.
4. Prowadzenie analizy kosztów remontów.
5. Szkolenie uczniów w zawodzie mechanik samochodowy.


§ 23IV. Kierownika przewozów pasażerskich.

1. Świadczenie usług przewozowych w zakresie miejskiej komunikacji zbiorowej zgodnie z zawartą umową.
2. Świadczenie usług przewozowych na rzecz okolicznych gmin oraz zleceniodawców zgodnie z zawartymi umowami oraz zleceniami.
3. Inwestycje komunikacyjne.
4. Konserwacja i remont taboru oraz urządzeń komunikacyjnych.
5. Prowadzenie działalności reklamowej na posiadanym transporcie.


§ 24V. Specjalisty Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

1. Opieka i przechowywanie bezdomnych zwierząt / psy, koty /.
2. Hotelowanie i sprzedaż zwierząt.
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy.
ROZDZIAŁ VI

Zakres funkcjonowania działów w zakresie:
§ 25I. Spraw pracowniczych.

1. Przestrzeganie przepisów ustawodastwa pracy, obowiązującego układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych obowiązujących przepisów.
2. Rekrutacja i selekcja kadry, zgodnie z potrzebami Przedsiębiorstwa i przyjętym planem zatrudnienia.
3. Prowadzenie ewidencji i kartotek stanu i ruchu pracowników w układzie ilościowym, kategorii zawodowych, miejsca pracy, płacy, wieku i wykształcenia.
4. Rozliczanie absencji nieusprawiedliwionej i usprawiedliwionej. Analiza powodów absencji nieusprawiedliwionej, spóźnień, stosowanie środków w celu ich zlikwidowania i zapobiegania oraz występowanie z wnioskiem o ukaranie.
5. Całokształt spraw związanych z pracą w godzinach nadliczbowych.
6. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.
7. Prowadzenie szkoleń i kursów, opracowywanie planów i potrzeb, preliminarzy w tym zakresie.
8. Prowadzenie wszystkich spraw kancelaryjnych, sporządzanie zapotrzebowań na materiały biurowe, druki, kontrola ich zużycia, prowadzenie rejestru używanych pieczątek, prenumerata czasopism.
9. Utrzymanie porządku i czystości w biurach.
10. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem socjalnym : organizowanie wypoczynku pracownikom i ich rodzinom, imprez okolicznościowych zgodnie z ustawą z dnia 04-03-1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz. U. Nr 43, poz. 163 z późn. zmianami /.
11. Całokształt spraw związanych z prowadzeniem ośrodka wczasowego.
12. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem kar ograniczenia wolności, współpraca z Sądem Rejonowym, oraz Prokuraturą Rejonową.
13. Terminowe naliczanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych, dodatków za staż pracy, odpraw emerytalno – rentowych.
14. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy. Zawieranie umów o zatrudnieniu pracowników : interwencyjnych, absolwenckich, uczniów itp.
15. Prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi : wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym.
16. Naliczanie wynagrodzenie pracownikom, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ubezpieczeniowych.
17. Prowadzenie indywidualnych kartotek pracowniczych
18. Prowadzenie spraw dot. ubezpieczeń społecznych : obliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego / zasiłki macierzyński, wychowawcze, porodowe, rodzinne /.
19. Naliczanie odpraw emerytalno – rentowych, nagród jubileuszowych itp.
20. Prowadzenie spraw administracyjno – biurowych, zamawianie i rozdysponowanie materiałów biurowych, wysyłanie poczty, rozliczanie telefonów, zamawianie czasopism itp.§ 26II. Finansowo - księgowym.

1. Zorganizowanie księgowości i sprawozdawczości finansowej w sposób zapewniający ochronę mienia i kontrole wykonania zadań oraz prawidłowy rachunek gospodarczy.
2. Zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych dla rachunkowości oraz bieżące prowadzenie rachunkowości.
3. Prowadzenie statystycznej i analitycznej księgowości środków trwałych, tabel amortyzacyjnych, analityki umorzeń.
4. Prowadzenie księgowości materiałowej w układzie ilościowym i wartościowym oraz bieżące uzgodnienie stanów z kartotekami magazynu.
5. Badanie terminowości, rzetelności i prawidłowości przeprowadzonej w zakładzie inwentaryzacji, dopilnowanie należytego zorganizowania i terminowego przebiegu spisów inwetaryzacyjnych oraz jej rozliczenia.
6. Opracowanie na podstawie sprawozdań finansowych analiz stanu majątkowego i wyników finansowych Przedsiębiorstwa, a w szczególności analiz wynikowych kosztów własnych pod kątem ich prawidłowości.
7. Opracowanie preliminarza budżetowego.
8. Opracowanie rocznych planów i kosztów własnych.
9. Opracowanie analiz z działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa oraz wysuwanie wniosków usprawniających.

§ 27III. Specjalisty służby BHP.

1. Nadzór nad przestrzeganiem ogólnych i szczegółowych przepisów o ochronie pracy / ustawy, rozporządzenia, instrukcje, regulaminy, itp. /, oraz stosowaniem ujętych w tych przepisach skutecznych środków zapobiegania wypadkom przy pracy, sporządzanie protokołów powypadkowych i dokumentacji z tym związanej.
2. Szczegółowa i systematyczna kontrola stanowisk pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy w Przedsiębiorstwie.
3. Opracowanie planów nakładów finansowych na bhp w porozumieniu ze związkami zawodowymi.
4. Udział w opracowaniu planów zaopatrzenia pracowników w zakresie bhp, zwłaszcza przy określaniu typów i rodzajów odzieży socjalnej, obuwia i sprzętu ochrony osobistej.
5. Organizowanie i prowadzenie instruktaży, szkoleń bhp, składanie wniosków dotyczących sposobów polepszenia warunków bhp.
6. Kontrolowanie przestrzegania przepisów p.poż we wszystkich komórkach organizacyjnych Przedsiębiorstwa.
7. Współpraca z Komisją Pożarowo – Techniczna i Rejonową Strażą Pożarną.
8. Kontrola realizacji wydanych zaleceń oraz opracowywanie programów działania i planów dotyczących poprawy stanu p.poż w Przedsiębiorstwie.


§ 28IV. Specjalisty ds. wojskowo - obronnych.

1. Koordynowanie i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa w zakresie obrony cywilnej.
2. Przygotowanie i realizowanie planu organizacyjno – mobilizacyjnego i gospodarczo – obronnego.
3. Opracowanie resortowego planu OC.
4. Prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej oraz spraw wojskowych.
5. Prowadzenie kancelarii tajnej.
6. Prowadzenie zagadnień dotyczących szkolenia obronnego.
7. Okresowa konserwacja posiadanego sprzętu obrony cywilnej.

§ 29V. Inspektora technicznego.

1. Całokształt spraw związanych z przeprowadzaniem, zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych przetargów na roboty budowlane.
2. Nadzór nad robotami budowlanymi.
3. Uczestnictwo w komisjach między innymi ds. wyceny stanu technicznego urządzeń i obiektów należących do PK Sp. z o.o., zamówień publicznych.
4. Całokształt zagadnień związanych z przetargami, uzyskaniem zezwoleń i licencji na prowadzenie usług przez Spółkę.
5. Zawieranie i aktualizacja umów z recyklerami.
6. Prowadzenie i rozliczanie kotłowni olejowej.

§ 30VI. Inspektora ds. marketingu i ISO

1. Całokształt zagadnień związanych z wdrażaniem w Spółce Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 /kontrola terminów, ustalanie i realizacja celów i zadań/.
2. Całokształt zagadnień związany z reklamą i doskonaleniem wizerunku Przedsiębiorstwa.
3. Analiza efektywności świadczonych usług w zakresie aktualnych potrzeb rynku oraz zadowolenia zleceniodawców z świadczonych usług.
4. Analiza działań podmiotów konkurencyjnych oraz proponowanie rozwiązań promocyjnych.
5. Całokształt zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi, organizowanie przetargów, uczestnictwo w komisji, przygotowywanie umów.

§ 31VII. Specjalista ds. przewozów.

1. Organizowanie koordynowanie oraz nadzór i kontrola nad całokształtem działalności związanej z komunikacją miejską.
2. Załatwienie i prowadzenie całości dokumentacji w zakresie zezwoleń na linie komunikacji ich zmian i innych wynikających z obowiązujących przepisów i dokumentów.
3. Kompleksowe opracowywanie rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej ich zmian, dostosowywanie do potrzeb rynku komunikacji miasta i okolic.
4. Całokształt zagadnień związanych z przystankami autobusowymi i ich stanem technicznym, czystością i czytelnością rozkładów jazdy.
5. Przygotowywanie umów na świadczenie usług pasażerskich.


ROZDZIAŁ VII

Obowiązki i uprawnienia kierowników§ 32Do obowiązków kierowników oddziałów, działów, sekcji należy :

1. Organizowanie i sprawne funkcjonowanie pracy komórki z uwzględnieniem :
- współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Przedsiębiorstwa.
- podziału pracy wśród podległego personelu, zapewniającego racjonalne wykorzystanie czasu pracy.
- przekazywania do wiadomości i wykonania podległym pracownikom otrzymanych instrukcji, zarządzeń, wytycznych.
- sprawowania bieżącego i stałego nadzoru oraz kontroli nad przestrzeganiem obowiązków służbowych przez podległy personel.

2. Znajomość schematu i regulaminu organizacyjnego Przedsiębiorstwa oraz zakresu
zadań komórki organizacyjnej Przedsiębiorstwa.
3. Opracowanie planów pracy komórki organizacyjnej oraz prowadzenie terminarzy planowych i wykonywanych prac.
4. Zabezpieczenie majątku będącego w gestii danej komórki organizacyjnej przed kradzieżą, pożarem, stratami.
5. Przeprowadzenie stanowiskowych szkoleń w zakresie bhp oraz terminowe kierowanie pracowników na badania okresowe, psychotechniczne.
6. Zapoznanie podległych pracowników z przepisami BHP, p.poż., oraz instrukcjami obowiązującymi w zakresie pracy komórki.
7. Składanie meldunków swojemu przełożonemu w przypadkach ujawnionych wykroczeń ze strony podległych pracowników, nie wykonujących swoich obowiązków lub nie przestrzegających przepisów Kodeksu Pracy wraz z wnioskami o zastosowanie rygorów.
8. Organizowanie okresowych narad roboczych lub produkcyjnych z podległymi pracownikami w celu omówienia wyników pracy oraz opracowania środków zmierzających do jej usprawnienia.
9. Opracowanie projektów, wniosków organizacyjnych dot. usprawniania pracy komórki organizacyjnej.
10. Organizowanie prawidłowego i terminowego sporządzania i obiegu dokumentacji oraz odpowiedzialności za stronę merytoryczną i formalno – prawną podpisywanych dokumentów / kart pracy, dowodów materiałowych, itp. /.
11. Opracowanie i załatwienie spraw zleconych przez Zarząd Przedsiębiorstwa.
12. Informowanie przełożonego o postępie prac, napotykanych trudnościach oraz środkach podjętych w celu zabezpieczenia wykonania pracy.

§ 33Do uprawnień Kierowników oddziałów, działów, sekcji należy :


1. Przedkładanie swemu przełożonemu wniosków o przeszeregowanie pracowników wyróżniających się w pracy, wniosków o udzielenie nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy oraz wniosków dot. podziału premii.
2. Opiniowanie kandydatów na pracowników co do ich kwalifikacji zawodowych oraz zgody na ich przyjęcie.
3. Opiniowanie wniosków o przeniesienie pracowników do innych prac.
4. Wnioskowanie o awansowanie podległych pracowników.
5. Przedstawienie swemu przełożonemu wniosków o przeniesienie lub zwolnienie pracowników nie nadających się do pracy, a także wniosków o zastosowanie kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.
6. Wydawanie podległym pracownikom poleceń z trakcie pracy.ROZDZIAŁ VIII

Zadania wspólne dla wszystkich pracowników zakładu
§ 34
Do obowiązków wszystkich pracowników Przedsiębiorstwa, bez względu na zajmowane stanowisko należy :

1. Rzetelne wykonywanie pracy oraz dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych.
2. Przestrzeganie obowiązującego czasu pracy i dyscypliny pracy.
3. Przestrzeganie w czasie pracy hierarchicznej zależności, zakresów czynności i dyscypliny służbowej.
4. Zachowanie właściwych stosunków międzyludzkich – koleżeński stosunek do współpracowników.
5. Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
6. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, państwowej i o ochronie danych osobowych.
7. Bieżące samokształcenie i znajomość obowiązujących przepisów, instrukcji, aktów normatywnych związanych z zajmowanym stanowiskiem.
8. Dbałość o sprzęt, mienie, urządzenia i materiały stanowiące własność przedsiębiorstwa.
9. Właściwe gospodarowanie powierzonymi składnikami majątkowymi Przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub kradzieżą.
10. Wykazanie należytej troski o całość interesów i majątku Przedsiębiorstwa chociażby obowiązek ten nie wynikał z zakresu pracy konkretnych przepisów lub poleceń służbowych.
11.

Bieżąca znajomość i ciągłe doskonalenie swojej wiedzy w zakresie wdrozonego Systemu Zarzadzania Środowiskowego zgodnie z normą PN-EN ISO 14001, a w szczególności realizowanie egzekwowanie, przestrzeganie przyjetych kierunków ochrony środowiska jak również współpraca w zakresie wyznaczania nowych celów i zadań.
§ 35Każdy pracownik Przedsiębiorstwa ponosi pełną odpowiedzialność służbową, materialną i karną za :

1. Nie wypełnianie obowiązków służbowych lub nie przestrzeganie ustalonego porządku i przepisów z zakresu pracy, odpowiednich przepisów lub poleceń służbowych przełożonych.
2. Nie przestrzeganie przepisów odnoszących do niego jako pracownika Przedsiębiorstwa, w szczególności przepisów odnoszących się do jego stanowiska pracy.
3. Powstałe z jego winy względnie na skutek braku nadzoru z jego strony szkody lub braki majątkowe.
4. Brak należytej troski o interesy Przedsiębiorstwa oraz o powierzone mu składniki majątkowe.

§ 36Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników określają :
- Zakresy czynności i odpowiedzialności
- Kodeks Pracy
- Regulamin pracyROZDZIAŁ IX


Nadzór i kontrola§ 37
Odpowiedzialność z tytułu nadzoru i kontroli ponoszą wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa pełniący funkcje kierownicze, którym w zakresie obowiązków służbowych powierzono nadzór i kontrolę nad czynnościami innych osób, zatrudnionych w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych.


§ 38Odpowiedzialność z tytułu nadzoru i kontroli wynika z obowiązku :
1. Organizowania prawidłowego i racjonalnego przebiegu pracy w kierowanych komórkach organizacyjnych,
2. Systematycznego i pełnego nadzorowania czynności służbowych podległego personelu, szczególnie w zakresie :
- zgodności z obowiązującymi przepisami i wytycznymi,
- zgodności z ustalonymi obowiązkami służbowymi,
- zgodności z obowiązującymi normami, instrukcjami technicznymi itp.
3. Wykrywania i usuwania stwierdzonych braków i odchyleń, a w przypadkach naruszenia obowiązków służbowych zgłoszenia zaistniałych naruszeń zwierzchnikom lub władzą Spółki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w celu wyciagnięcia w stosunku do winnych konsekwencji służbowych lub karnych, zależnie od rodzaju i stopnia naruszenia obowiązków służbowych.

§ 39Do stanowisk, na których ciąży obowiązek wykonywania nadzoru i kontroli w zakładzie, a w szczególności zapobieganie zaniedbaniom, nadużyciom i przestępstwom gospodarczym należą :
- Zarząd
- Główny Księgowy
- Kierownicy oddziałów, działów, sekcji oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych

ROZDZIAŁ X

Postanowienia Końcowe


§ 40Przedsiębiorstwo opracowuje sprawozdania ze swojej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 41Regulamin organizacyjny opiniuje Rada Nadzorcza.

§ 42Porządek wewnętrzny w Przedsiębiorstwie związany z procesem pacy oraz obowiązki Przedsiębiorstwa i pracowników określa Regulamin Pracy.

§ 43Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników i ogłoszenie.


Data dodania: 04-06-2004 10:54:43
Autor: Adam Lipner, tel: 032 42 29 885, fax: 032 42 29 885, [email protected]
Publikujący: Adam Lipner, tel: 032 42 29 885, fax: 032 42 29 885, [email protected]
Modyfikujący: Adam Lipner, tel: 032 42 29 885, fax: 032 42 29 885, [email protected]
Ostatnia modyfikacja: 03-02-2006 14:29:05
Odwiedzin: 15890

Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik dol_dlugiSkocz do góry