Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Raciborzu ul. Adamczyka 10

ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne

§ 1

1. Regulamin organizacyjny (zwany dalej regulaminem) określa organizację i statutowe zadania Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Raciborzu. 2. Postanowienia regulaminu odnoszą się do wszystkich komórek organizacyjnych i Oddziałów Przedsiębiorstwa.

§ 2

I. Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 1. Zarządzie , należy przez to rozumieć Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Raciborzu. 2. Głównym Księgowym, należy przez to rozumieć Głównego Księgowego PK Sp. z o.o. 3. Kierowniku, należy przez to rozumieć kierownika oddziału względnie komórki organizacyjnej PK Sp. z o.o. 4. Przedsiębiorstwie, należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Raciborzu. 5. Oddziale, należy przez to rozumieć Oddział PK Sp. z o.o. 6. Dziale, sekcji, należy przez to rozumieć Dział, Sekcję względnie inne samodzielne stanowisko w PK Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ II Postanowienia ogólne

§ 3

Spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne jest jednoosobową spółką z ograniczoną osobowością skarbu Gminy Racibórz z siedziba w Raciborzu , ul. Adamczyka 10. Organem założycielskim jest Gmina – Miasta Racibórz, która w drodze aktu założycielskiego podpisała umowę o utworzeniu przedsiębiorstwa. Formą organizacyjno – prawną jest spółka z o.o.

§ 4

Zarząd Przedsiębiorstwa jest podporządkowany bezpośrednio Radzie Nadzorczej.

§ 5

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Raciborzu działa na podstawie : 1. Kodeksu Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ) Ustawy z Dnia 15-09-2000r. 2. Ustawy z dnia 29-09-1994r.- o Rachunkowości z późniejszymi zmianami. 3. Aktu założycielskiego zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy rejestrowy pod nr RHB 11 487, aktualnie zarejestrowany w KRS pod nr KRS 0000125096.

§ 6

Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa opiera się na zasadzie wspólnej odpowiedzialności Zarządu, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§ 7

Dla wykonania zadań Przedsiębiorstwa tworzy się oddziały, działy i samodzielne stanowiska, wykonujące czynności zgodnie z zakresem działania, ujętym w rozdziale V i VI Regulaminu, a także zadania powierzone odrębnymi poleceniami Zarządu lub wynikające z innych przepisów.

§ 8

1. W organizacji Przedsiębiorstwa wydziela się komórki organizacyjne funkcjonalne i usługowe. 2. Komórki funkcjonalne nie biorą bezpośrednio udziału w procesie świadczenia usług, lecz opracowują zagadnienia związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa.

§ 9

1. Komórki funkcjonalne służą działalności całego Przedsiębiorstwa wykonując czynności planowania, organizacyjne, kontrolne i inne wynikające z zadań zakładu i przepisów prawa. 2. Komórki funkcjonalne upoważnione są do przeprowadzenia kontroli prawidłowego wykonywania zadań i ich zakresu działania w poszczególnych komórkach usługowych Przedsiębiorstwa. 3. Kontrolę z ramienia komórek funkcjonalnych przeprowadza kierownik lub uprawnieni przez nich pracownicy, do których zakresu działania dane zagadnienia należą. 4. Wnioski wynikające z kontroli wraz z projektami usprawnień i zaleceń dotyczących zakresu działania – komórki funkcjonalne przedstawiają Zarządowi w celu podjęcia odpowiednich decyzji.

§ 10

1. W ramach Przedsiębiorstwa działają następujące komórki : a) usługowe - Oddział Higieny Komunalnej i Transportu ZHT - Warsztaty Mechaniczne ZM - Oddział Zieleni Miejskiej ZZ - Oddział Przewozów Pasażerskich ZK - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ZS b) funkcjonalne - Dział Finansowo – Księgowy ZFK - Sekcja Zaopatrzeniowo – Magazynowa ZFZ - Dział Spraw Pracowniczych ZP c) samodzielne stanowiska - specjalista ds. bhp ZB - inspektor techniczny ZT - specjalista ds. wojskowo - obronnych ZW - inspektor ds. ISO i marketingu ZIM - specjalista ds. przewozów ZR

§ 11

Na wszystkich szczeblach organizacyjnych Przedsiębiorstwa obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności, uprawnień i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§ 12

Uszeregowanie i podporządkowanie komórek – jednostek organizacyjnych przedstawia ramowy schemat organizacyjny, stanowiący integralną część regulaminu.

ROZDZIAŁ III System zarządzania

§ 13

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki działającym w zakresie kompetencji, przewidzianych aktem założycielskim Spółki oraz kodeksem Spółek Handlowych i regulaminem Zarządu. 2. Zarząd zarządza Przedsiębiorstwem poprzez rozstrzygnięcia podejmowane osobiście, poprzez imiennie upoważnionych pracowników, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych (równorzędnych) wchodzących w skład Przedsiębiorstwa zgodnie z zakresem czynności. 3. Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą.

§ 14

Główny Księgowy kieruje pracami działu księgowości finansowej, materiałowej i kosztów. Odpowiada za całość polityki finansowej Przedsiębiorstwa.

§ 15

1. Na czele wyodrębnionych komórek stoją kierownicy, którzy działają przy pomocy podporządkowanych im oddziałów, działów, sekcji. Kierownicy kierują działalnością komórek w ramach czynności określonych niniejszym Regulaminem i są odpowiedzialni za ich pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Pracownicy na stanowiskach samodzielnych podlegają bezpośrednio Zarządowi Przedsiębiorstwa. Samodzielnie wykonują powierzone im, wyodrębnione zadania.

§ 16

1. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedsiębiorstwie pozostają w bezpośredniej zależności służbowej od swojego zwierzchnika. 2. Zwierzchnikami na poszczególnych szczeblach są : brygadziści, mistrzowie, kierownicy komórek organizacyjnych, główny księgowy , wiceprezes, prezes. 3. Zależność służbowa obowiązuje wszystkich pracowników. Pominięcie drogi służbowej może nastąpić wyjątkowo i tylko w pilnych i uzasadnionych przypadkach.

§ 17

1. Korespondencję wychodzącą z Przedsiębiorstwa podpisuje Zarząd lub osoba działająca z upoważnienia Zarządu. 2. Zarządzenia wewnętrzne i Polecenia służbowe oraz inne dokumenty normatywne podpisuje Zarząd. 3. Polecenie Głównego Księgowego dotyczące prawidłowego i terminowego udokumentowania operacji i dostarczenia żądanych dokumentów i informacji mają moc obowiązującą dla wszystkich pracowników. 4. Dokumenty, na podstawie których Przedsiębiorstwo zaciąga zobowiązania lub przyjmuje zobowiązania winny być podpisywane – przez Zarząd lub jednego członka zarządu i prokurenta.

ROZDZIAŁ IV Zakres czynności i odpowiedzialności

§ 18

ZARZĄD 1. Jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników i sprawuje ogólne kierownictwo oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi w całokształcie spraw związanych z działalnością jednostki, reprezentując Przedsiębiorstwo na zewnątrz, 2. organizuje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych poprzez ustalenie dokładnego podziału czynności i szczegółowego trybu obiegu dokumentów i korespondencji, 3. podejmuje i wykonuje polecenia władz zwierzchnich w zakresie objętym działalnością jednostki, 4. przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski oraz czuwa nad ich właściwym załatwieniem, 5. nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w podległej jednostce, 6. organizuje prawidłowa kontrolę wewnętrzną oraz prawidłowe zabezpieczenie jednostki w celu zapobieżenia powstawaniu nadużyć, kradzieży i strat oraz wypadków przy pracy i pożarów, 7. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących PK Sp. z o.o. i jego pracowników droga zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych, 8. zwołuje i prowadzi okresowe narady oraz zleca opracowanie analiz i sprawozdań, 9. sprawuje nadzór nad sprawami związanymi z obronnością kraju i obroną cywilną, 10. ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw wchodzących w zakres kierowanej jednostki. 11.

Ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie oraz ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 zgodnie z normą PN-EN ISO 14001, a w szczególnosci wyznaczanie nowych kierunków ochrony środowiska, aspektów, realnych celów i zadań oraz zabezpieczanie środków finansowych

Zarządowi bezpośrednio podlegają : - Główny Księgowy - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych - Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej i Transportu - Kierownik Warsztatów Mechanicznych - Kierownik Oddziału Zieleni Miejskiej - Kierownik Oddziału Przewozów Pasażerskich - Specjalista ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Specjalista ds. bhp - Specjalista ds. wojskowych i obrony cywilnej - Inspektor techniczny - Specjalista ds. ISO i marketingu - Specjalista ds. przewozów

§ 19

Główny Księgowy 1. Kieruje, nadzoruje, kontroluje i odpowiada za całokształt prac podległego pionu. 2. Czuwa nad opracowaniem planów finansowych Przedsiębiorstwa oraz kontrolą ich wykonania. 3. Czuwa nad zorganizowaniem prac księgowości, kalkulacji i sprawozdawczości finansowej w sposób zapewniający pełną ochronę mienia i kontrole wykonania zadań oraz prawidłowy rozrachunek gospodarczy. 4. Kontroluje działalność komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania dokumentacji księgowej, sprawozdań i obiegu dokumentów niezbędnych dla rachunkowości Przedsiębiorstwa. 5. Informuje Zarząd o stanie prac podległego mu odcinka pracy i innych finansowych zdarzeniach jednostki. 6. Ponosi odpowiedzialność za całokształt zagadnień wchodzących w zakres działalności głównego księgowego, a wynikających z obowiązujących w tej mierze przepisów prawnych.

ROZDZIAŁ V Zadania podstawowe (statutowe) Przedsiębiorstwa w zakresie:

§ 20

I. Kierownika higieny komunalnej i transportu. 1. Prowadzenie regularnego wywozu nieczystości stałych i płynnych. 2. Utrzymanie czystości ulic, placów, oraz innych terenów komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych. 3. Zwalczanie ujemnych skutków zimy , w tym należyte przygotowanie sprzętu i materiałów do Akcji Zimowej. 4. Zawieranie umów na prace i usługi w zakresie higieny komunalnej. 5. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odzysk surowców wtórnych, recykling oraz złomowanie zużytych samochodów oraz sprzedaż części z odzysku. 6. Współuczestniczenie w organizacji akcji typu „Sprzątanie Świata” itp. 7. Prowadzenie usług transportowo – sprzętowych.

§ 21

II. Kierownika zieleni miejskiej. 1. Przeprowadzanie bieżącej pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni niskiej i wysokiej /koszenie trawy, pielęgnacja drzew, krzewów, nasadzenia/ zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami. 2. Budowa i remont małej architektury / murki, fontanny, piaskownice itp. /. 3. Utrzymanie obiektów infrastruktury / cmentarze wojenne, pomniki /.

§ 22

III. Kierownika warsztatów mechanicznych. 1. Remonty bieżące i kapitalne sprzętu i pojazdów samochodowych eksploatowanych w Przedsiębiorstwie oraz zlecanych usług. 2. Ustalenie normatywów zapasów części zamiennych do remontów oraz gospodarka tymi częściami i materiałami. 3. Kontrola jakości remontów i przeprowadzania prób ruchowych. 4. Prowadzenie analizy kosztów remontów. 5. Szkolenie uczniów w zawodzie mechanik samochodowy.

§ 23

IV. Kierownika przewozów pasażerskich. 1. Świadczenie usług przewozowych w zakresie miejskiej komunikacji zbiorowej zgodnie z zawartą umową. 2. Świadczenie usług przewozowych na rzecz okolicznych gmin oraz zleceniodawców zgodnie z zawartymi umowami oraz zleceniami. 3. Inwestycje komunikacyjne. 4. Konserwacja i remont taboru oraz urządzeń komunikacyjnych. 5. Prowadzenie działalności reklamowej na posiadanym transporcie.

§ 24

V. Specjalisty Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 1. Opieka i przechowywanie bezdomnych zwierząt / psy, koty /. 2. Hotelowanie i sprzedaż zwierząt. 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy.

ROZDZIAŁ VI Zakres funkcjonowania działów w zakresie:

§ 25

I. Spraw pracowniczych. 1. Przestrzeganie przepisów ustawodastwa pracy, obowiązującego układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych obowiązujących przepisów. 2. Rekrutacja i selekcja kadry, zgodnie z potrzebami Przedsiębiorstwa i przyjętym planem zatrudnienia. 3. Prowadzenie ewidencji i kartotek stanu i ruchu pracowników w układzie ilościowym, kategorii zawodowych, miejsca pracy, płacy, wieku i wykształcenia. 4. Rozliczanie absencji nieusprawiedliwionej i usprawiedliwionej. Analiza powodów absencji nieusprawiedliwionej, spóźnień, stosowanie środków w celu ich zlikwidowania i zapobiegania oraz występowanie z wnioskiem o ukaranie. 5. Całokształt spraw związanych z pracą w godzinach nadliczbowych. 6. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. 7. Prowadzenie szkoleń i kursów, opracowywanie planów i potrzeb, preliminarzy w tym zakresie. 8. Prowadzenie wszystkich spraw kancelaryjnych, sporządzanie zapotrzebowań na materiały biurowe, druki, kontrola ich zużycia, prowadzenie rejestru używanych pieczątek, prenumerata czasopism. 9. Utrzymanie porządku i czystości w biurach. 10. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem socjalnym : organizowanie wypoczynku pracownikom i ich rodzinom, imprez okolicznościowych zgodnie z ustawą z dnia 04-03-1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz. U. Nr 43, poz. 163 z późn. zmianami /. 11. Całokształt spraw związanych z prowadzeniem ośrodka wczasowego. 12. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem kar ograniczenia wolności, współpraca z Sądem Rejonowym, oraz Prokuraturą Rejonową. 13. Terminowe naliczanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych, dodatków za staż pracy, odpraw emerytalno – rentowych. 14. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy. Zawieranie umów o zatrudnieniu pracowników : interwencyjnych, absolwenckich, uczniów itp. 15. Prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi : wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym. 16. Naliczanie wynagrodzenie pracownikom, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ubezpieczeniowych. 17. Prowadzenie indywidualnych kartotek pracowniczych 18. Prowadzenie spraw dot. ubezpieczeń społecznych : obliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego / zasiłki macierzyński, wychowawcze, porodowe, rodzinne /. 19. Naliczanie odpraw emerytalno – rentowych, nagród jubileuszowych itp. 20. Prowadzenie spraw administracyjno – biurowych, zamawianie i rozdysponowanie materiałów biurowych, wysyłanie poczty, rozliczanie telefonów, zamawianie czasopism itp.

§ 26

II. Finansowo - księgowym. 1. Zorganizowanie księgowości i sprawozdawczości finansowej w sposób zapewniający ochronę mienia i kontrole wykonania zadań oraz prawidłowy rachunek gospodarczy. 2. Zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych dla rachunkowości oraz bieżące prowadzenie rachunkowości. 3. Prowadzenie statystycznej i analitycznej księgowości środków trwałych, tabel amortyzacyjnych, analityki umorzeń. 4. Prowadzenie księgowości materiałowej w układzie ilościowym i wartościowym oraz bieżące uzgodnienie stanów z kartotekami magazynu. 5. Badanie terminowości, rzetelności i prawidłowości przeprowadzonej w zakładzie inwentaryzacji, dopilnowanie należytego zorganizowania i terminowego przebiegu spisów inwetaryzacyjnych oraz jej rozliczenia. 6. Opracowanie na podstawie sprawozdań finansowych analiz stanu majątkowego i wyników finansowych Przedsiębiorstwa, a w szczególności analiz wynikowych kosztów własnych pod kątem ich prawidłowości. 7. Opracowanie preliminarza budżetowego. 8. Opracowanie rocznych planów i kosztów własnych. 9. Opracowanie analiz z działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa oraz wysuwanie wniosków usprawniających.

§ 27

III. Specjalisty służby BHP. 1. Nadzór nad przestrzeganiem ogólnych i szczegółowych przepisów o ochronie pracy / ustawy, rozporządzenia, instrukcje, regulaminy, itp. /, oraz stosowaniem ujętych w tych przepisach skutecznych środków zapobiegania wypadkom przy pracy, sporządzanie protokołów powypadkowych i dokumentacji z tym związanej. 2. Szczegółowa i systematyczna kontrola stanowisk pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy w Przedsiębiorstwie. 3. Opracowanie planów nakładów finansowych na bhp w porozumieniu ze związkami zawodowymi. 4. Udział w opracowaniu planów zaopatrzenia pracowników w zakresie bhp, zwłaszcza przy określaniu typów i rodzajów odzieży socjalnej, obuwia i sprzętu ochrony osobistej. 5. Organizowanie i prowadzenie instruktaży, szkoleń bhp, składanie wniosków dotyczących sposobów polepszenia warunków bhp. 6. Kontrolowanie przestrzegania przepisów p.poż we wszystkich komórkach organizacyjnych Przedsiębiorstwa. 7. Współpraca z Komisją Pożarowo – Techniczna i Rejonową Strażą Pożarną. 8. Kontrola realizacji wydanych zaleceń oraz opracowywanie programów działania i planów dotyczących poprawy stanu p.poż w Przedsiębiorstwie.

§ 28

IV. Specjalisty ds. wojskowo - obronnych. 1. Koordynowanie i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa w zakresie obrony cywilnej. 2. Przygotowanie i realizowanie planu organizacyjno – mobilizacyjnego i gospodarczo – obronnego. 3. Opracowanie resortowego planu OC. 4. Prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej oraz spraw wojskowych. 5. Prowadzenie kancelarii tajnej. 6. Prowadzenie zagadnień dotyczących szkolenia obronnego. 7. Okresowa konserwacja posiadanego sprzętu obrony cywilnej.

§ 29

V. Inspektora technicznego. 1. Całokształt spraw związanych z przeprowadzaniem, zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych przetargów na roboty budowlane. 2. Nadzór nad robotami budowlanymi. 3. Uczestnictwo w komisjach między innymi ds. wyceny stanu technicznego urządzeń i obiektów należących do PK Sp. z o.o., zamówień publicznych. 4. Całokształt zagadnień związanych z przetargami, uzyskaniem zezwoleń i licencji na prowadzenie usług przez Spółkę. 5. Zawieranie i aktualizacja umów z recyklerami. 6. Prowadzenie i rozliczanie kotłowni olejowej.

§ 30

VI. Inspektora ds. marketingu i ISO 1. Całokształt zagadnień związanych z wdrażaniem w Spółce Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 /kontrola terminów, ustalanie i realizacja celów i zadań/. 2. Całokształt zagadnień związany z reklamą i doskonaleniem wizerunku Przedsiębiorstwa. 3. Analiza efektywności świadczonych usług w zakresie aktualnych potrzeb rynku oraz zadowolenia zleceniodawców z świadczonych usług. 4. Analiza działań podmiotów konkurencyjnych oraz proponowanie rozwiązań promocyjnych. 5. Całokształt zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi, organizowanie przetargów, uczestnictwo w komisji, przygotowywanie umów.

§ 31

VII. Specjalista ds. przewozów. 1. Organizowanie koordynowanie oraz nadzór i kontrola nad całokształtem działalności związanej z komunikacją miejską. 2. Załatwienie i prowadzenie całości dokumentacji w zakresie zezwoleń na linie komunikacji ich zmian i innych wynikających z obowiązujących przepisów i dokumentów. 3. Kompleksowe opracowywanie rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej ich zmian, dostosowywanie do potrzeb rynku komunikacji miasta i okolic. 4. Całokształt zagadnień związanych z przystankami autobusowymi i ich stanem technicznym, czystością i czytelnością rozkładów jazdy. 5. Przygotowywanie umów na świadczenie usług pasażerskich.

ROZDZIAŁ VII Obowiązki i uprawnienia kierowników

§ 32

Do obowiązków kierowników oddziałów, działów, sekcji należy : 1. Organizowanie i sprawne funkcjonowanie pracy komórki z uwzględnieniem : - współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Przedsiębiorstwa. - podziału pracy wśród podległego personelu, zapewniającego racjonalne wykorzystanie czasu pracy. - przekazywania do wiadomości i wykonania podległym pracownikom otrzymanych instrukcji, zarządzeń, wytycznych. - sprawowania bieżącego i stałego nadzoru oraz kontroli nad przestrzeganiem obowiązków służbowych przez podległy personel. 2. Znajomość schematu i regulaminu organizacyjnego Przedsiębiorstwa oraz zakresu zadań komórki organizacyjnej Przedsiębiorstwa. 3. Opracowanie planów pracy komórki organizacyjnej oraz prowadzenie terminarzy planowych i wykonywanych prac. 4. Zabezpieczenie majątku będącego w gestii danej komórki organizacyjnej przed kradzieżą, pożarem, stratami. 5. Przeprowadzenie stanowiskowych szkoleń w zakresie bhp oraz terminowe kierowanie pracowników na badania okresowe, psychotechniczne. 6. Zapoznanie podległych pracowników z przepisami BHP, p.poż., oraz instrukcjami obowiązującymi w zakresie pracy komórki. 7. Składanie meldunków swojemu przełożonemu w przypadkach ujawnionych wykroczeń ze strony podległych pracowników, nie wykonujących swoich obowiązków lub nie przestrzegających przepisów Kodeksu Pracy wraz z wnioskami o zastosowanie rygorów. 8. Organizowanie okresowych narad roboczych lub produkcyjnych z podległymi pracownikami w celu omówienia wyników pracy oraz opracowania środków zmierzających do jej usprawnienia. 9. Opracowanie projektów, wniosków organizacyjnych dot. usprawniania pracy komórki organizacyjnej. 10. Organizowanie prawidłowego i terminowego sporządzania i obiegu dokumentacji oraz odpowiedzialności za stronę merytoryczną i formalno – prawną podpisywanych dokumentów / kart pracy, dowodów materiałowych, itp. /. 11. Opracowanie i załatwienie spraw zleconych przez Zarząd Przedsiębiorstwa. 12. Informowanie przełożonego o postępie prac, napotykanych trudnościach oraz środkach podjętych w celu zabezpieczenia wykonania pracy.

§ 33

Do uprawnień Kierowników oddziałów, działów, sekcji należy : 1. Przedkładanie swemu przełożonemu wniosków o przeszeregowanie pracowników wyróżniających się w pracy, wniosków o udzielenie nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy oraz wniosków dot. podziału premii. 2. Opiniowanie kandydatów na pracowników co do ich kwalifikacji zawodowych oraz zgody na ich przyjęcie. 3. Opiniowanie wniosków o przeniesienie pracowników do innych prac. 4. Wnioskowanie o awansowanie podległych pracowników. 5. Przedstawienie swemu przełożonemu wniosków o przeniesienie lub zwolnienie pracowników nie nadających się do pracy, a także wniosków o zastosowanie kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy. 6. Wydawanie podległym pracownikom poleceń z trakcie pracy.

ROZDZIAŁ VIII Zadania wspólne dla wszystkich pracowników zakładu

§ 34

Do obowiązków wszystkich pracowników Przedsiębiorstwa, bez względu na zajmowane stanowisko należy : 1. Rzetelne wykonywanie pracy oraz dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych. 2. Przestrzeganie obowiązującego czasu pracy i dyscypliny pracy. 3. Przestrzeganie w czasie pracy hierarchicznej zależności, zakresów czynności i dyscypliny służbowej. 4. Zachowanie właściwych stosunków międzyludzkich – koleżeński stosunek do współpracowników. 5. Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. 6. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, państwowej i o ochronie danych osobowych. 7. Bieżące samokształcenie i znajomość obowiązujących przepisów, instrukcji, aktów normatywnych związanych z zajmowanym stanowiskiem. 8. Dbałość o sprzęt, mienie, urządzenia i materiały stanowiące własność przedsiębiorstwa. 9. Właściwe gospodarowanie powierzonymi składnikami majątkowymi Przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub kradzieżą. 10. Wykazanie należytej troski o całość interesów i majątku Przedsiębiorstwa chociażby obowiązek ten nie wynikał z zakresu pracy konkretnych przepisów lub poleceń służbowych. 11.

Bieżąca znajomość i ciągłe doskonalenie swojej wiedzy w zakresie wdrozonego Systemu Zarzadzania Środowiskowego zgodnie z normą PN-EN ISO 14001, a w szczególności realizowanie egzekwowanie, przestrzeganie przyjetych kierunków ochrony środowiska jak również współpraca w zakresie wyznaczania nowych celów i zadań.

§ 35

Każdy pracownik Przedsiębiorstwa ponosi pełną odpowiedzialność służbową, materialną i karną za : 1. Nie wypełnianie obowiązków służbowych lub nie przestrzeganie ustalonego porządku i przepisów z zakresu pracy, odpowiednich przepisów lub poleceń służbowych przełożonych. 2. Nie przestrzeganie przepisów odnoszących do niego jako pracownika Przedsiębiorstwa, w szczególności przepisów odnoszących się do jego stanowiska pracy. 3. Powstałe z jego winy względnie na skutek braku nadzoru z jego strony szkody lub braki majątkowe. 4. Brak należytej troski o interesy Przedsiębiorstwa oraz o powierzone mu składniki majątkowe.

§ 36

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników określają : - Zakresy czynności i odpowiedzialności - Kodeks Pracy - Regulamin pracy

ROZDZIAŁ IX Nadzór i kontrola

§ 37

Odpowiedzialność z tytułu nadzoru i kontroli ponoszą wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa pełniący funkcje kierownicze, którym w zakresie obowiązków służbowych powierzono nadzór i kontrolę nad czynnościami innych osób, zatrudnionych w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych.

§ 38

Odpowiedzialność z tytułu nadzoru i kontroli wynika z obowiązku : 1. Organizowania prawidłowego i racjonalnego przebiegu pracy w kierowanych komórkach organizacyjnych, 2. Systematycznego i pełnego nadzorowania czynności służbowych podległego personelu, szczególnie w zakresie : - zgodności z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, - zgodności z ustalonymi obowiązkami służbowymi, - zgodności z obowiązującymi normami, instrukcjami technicznymi itp. 3. Wykrywania i usuwania stwierdzonych braków i odchyleń, a w przypadkach naruszenia obowiązków służbowych zgłoszenia zaistniałych naruszeń zwierzchnikom lub władzą Spółki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w celu wyciagnięcia w stosunku do winnych konsekwencji służbowych lub karnych, zależnie od rodzaju i stopnia naruszenia obowiązków służbowych.

§ 39

Do stanowisk, na których ciąży obowiązek wykonywania nadzoru i kontroli w zakładzie, a w szczególności zapobieganie zaniedbaniom, nadużyciom i przestępstwom gospodarczym należą : - Zarząd - Główny Księgowy - Kierownicy oddziałów, działów, sekcji oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych

ROZDZIAŁ X Postanowienia Końcowe

§ 40

Przedsiębiorstwo opracowuje sprawozdania ze swojej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 41

Regulamin organizacyjny opiniuje Rada Nadzorcza.

§ 42

Porządek wewnętrzny w Przedsiębiorstwie związany z procesem pacy oraz obowiązki Przedsiębiorstwa i pracowników określa Regulamin Pracy.

§ 43

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników i ogłoszenie.